Välj en sida

Villkor för användare av foretagscoach.se

ALLMÄNT

Företagscoach Sandberg AB förbehåller sig rätten till innehållet på webbplatsen (foretagscoach.se) och dess innehåll. Användaren av innehållet på webbplatsen äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till foretagscoach.se (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Företagscoach Sandberg AB.

 

LAGLIG ANVÄNDNING

Ingen information om foretagscoach.se får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Företagscoach Sandberg AB. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kursdeltagareen bryter mot Företagscoach Sandberg ABs villkor kan kursdeltagareen förlora tillgång till att använda foretagscoach.se. Företagscoach Sandberg AB har också rätt att makulera användare på webbplatsen om kursdeltagareen har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kursdeltagareen bryter mot eller kringgår Företagscoach Sandberg ABs villkor.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material inom foretagscoach.se ägs av Företagscoach Sandberg AB och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom foretagscoach.se (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Företagscoach Sandberg AB eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Företagscoach Sandberg AB.

 

RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR

Företagscoach Sandberg AB har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i foretagscoach.se , och begränsa tillgång till foretagscoach.se utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Företagscoach Sandberg AB har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av foretagscoach.se samt innehåll och val av tjänster.

 

LÄNKNING

Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Företagscoach Sandberg AB ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

 

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag tillämpas på våra kursdeltagare och villkor.

 

BETALNINGSVILLKOR

Samtliga köp sker utan skyldighet till återbetalning.

 

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

ALLMÄNT

Företagscoach Sandberg AB, org. nr 559164-0601, är ansvarig för behandling av dina personuppgifter som du anger i kontakt med oss. Som gåvogivare, dataanvändare eller medlem är du mycket viktig för oss. Du ska känna sig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna alltid är skyddade och att behandlingar sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna integritetspolicy beskrivs hur och varför vi behandlar personuppgifter. Företagscoach Sandberg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att mejla till support@foretagscoach.se.

 

VEM ANSVARAR FÖR HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Företagscoach Sandberg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

 

VARIFRÅN SAMLAS PERSONUPPGIFTER IN?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med kontakt via våra digitala kanaler, personal- och reseförsäkringar, gåvokort som du fyller i, epost med personuppgifter eller ger en gåva via vår hemsida. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig efterfrågad service.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Vi samlar in de personuppgifter vi får från dig. Utöver detta kan vi personnummersätta för att fullt ut säkerställa att det är helt rätt identitet i systemen samt att vi uppfyller kraven på att ha uppgifterna uppdaterade. Följande uppgifter samlar vi in:

• Kontaktinformation – Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
• Personnummer – Personnummersätts där det är nödvändigt att ha den informationen, exempelvis vid autogirogåvor.
• Historik – T.ex. information om avtal och historik över gåvor eller rkursdeltagareant information för pension- och reseförsäkringar.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter endast för det specifika ändamålet som anges och det finns alltid möjlighet till avregistrering, t.ex. för medlemstidningar eller månadsbrev. Laglig grund för behandling av personuppgifter kan vara intresseavvägning eller fullgörande av avtal beroende på ändamålet.Uppgifterna behandlas endast så länge som du är gåvogivare, dataanvändare eller medlem och det finns gallringsrutiner och satta tidsfrister för lagring av Företagscoach Sandberg ABs olika register och applikationer i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller efter annat berättigat intresse. När uppgifterna inte längre behövs raderas, arkiveras eller avidentifieras de. Se mer om dina rättigheter längre ner i policyn.

 

VAD GÄLLER SOM RELIGÖS AKTÖR?

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar bland annat om personuppgifter som avslöjar religiös övertygelse, men även exempelvis etniskt ursprung, politisk övertygelse eller hälsa. En del av den behandling vi gör som kristen församlingsrörelse hör till denna kategori. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter men det finns undantag som möjliggör behandling av känsliga personuppgifter, till exempel om det finns ett uttryckligt samtycke eller om behandlingen utförs inom ramen för vår verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder. Det är också viktigt att behandlingen enbart rör personer som på grund av våra ändamål har regelbunden kontakt med oss och att personuppgifterna inte lämnas ut utanför vår verksamhet utan ditt samtycke. Dessutom gäller samma principer och bestämmelser som vid all personuppgifts-behandling.

 

MOTTAGARE VI DELAR INFORMATION MED

I samband med utskick av informationsbrev och tidningar tar vi fram adressregister som vi sedan delar med våra tryckerier på ett säkert sätt. Dessa tryckerier har ett ansvar som personuppgiftsbiträden att förvalta personuppgifterna enligt samma krav och förordning som personuppgiftsansvarig har (Företagscoach Sandberg AB). Personuppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt i samband med utskick hos tredje part.

 

ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER UTANFÖR EU/EES?

Vi strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer organisationen vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna

 

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen, Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt.

 

TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Skicka med en kopia på identitetshandling som vidimerats. Rapporten skickas till den identifierade personens folkbokföringsadress. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

BEGÄRA RÄTTELSE

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften ska rättas.

 

ÅTERKALLA SAMTYCKE

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

 

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan ske genom att maila till support@foretagscoach.se eller via post Företagscoach Sandberg AB, Karlavägen 18, 114 31 Stockholm.

 

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING SOM STÖDJER SIG PÅ EN INTRESSEAVVÄGNING

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

 

RADERING

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi utformar våra IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

 

VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag eller organisation hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till dem.

 

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna policy är ett levande dokument och vi kommer att göra ändringar i den. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på hemsidan eller via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla och hur de kan påverka dig.